Các sở, ngành, huyện, TP

KH Công tác năm 2018 của Thường trực HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Thứ Ba, 30/01/2018 - 15:48

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN BẮC SƠN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  24/KH-HĐND

   Bắc Sơn,  ngày 09 tháng 01 năm 2018

 

 

 

KẾ HOẠCH

Công tác năm 2018 của Thường trực HĐND huyện

khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân;

Thực hiện nhiệm vụ công tác Hội đồng nhân dân, Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện năm 2018, Thường trực HĐND huyện xây dựng nội dung, thời gian triển khai thực hiện công tác năm 2018, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH

Cụ thể hóa Chương trình công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy, Nghị quyết của HĐND huyện năm 2018, trên cơ sở đó xây dựng chương trình công tác cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế của các xã, thị trấn trong huyện. Đồng thời chủ động trong việc phối hợp và tổ chức thực hiện các hoạt động của Hội đồng nhân dân, nhằm từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND từ huyện đến các xã, thị trấn trong năm 2018.

II. NỘI DUNG

STT

Nội dung công việc chủ yếu

Thời gian

thực hiện

Quý I

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện xây dựng các kế hoạch:

- Kế hoạch công tác năm 2018.

- Chương trình giám sát năm 2018.

- Kế hoạch tiếp xúc cử tri năm 2018.

Tháng 01/2018

Phối hợp với UBND huyện giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp. Tham gia lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh trên địa bàn.

Tháng 01/2018

Theo dõi, đôn đốc Thường trực HĐND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch công tác trọng tâm; Xây dựng chương trình giám sát và xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri năm 2018.

Tháng 01/2018

Tham gia các hoạt động thăm hỏi, chúc tết, tặng quà các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội… trên địa bàn huyện nhân dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Tháng 01,02/2018

Chỉ đạo, đôn đốc 2 Ban HĐND huyện xây dựng kế hoạch giám sát năm 2018.

Tháng 02/2018

Thực hiện giám sát theo Chương trình giám sát năm 2018.

Tháng 3/2018

Xem xét, phối hợp giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo (nếu có).

Trong quý I/2018

Tham dự các Hội nghị, phiên họp của tỉnh, của Huyện ủy, UBND huyện và các đơn vị liên quan tổ chức.

Trong quý I năm 2018

 

 

Quý II

Thực hiện giám sát theo Chương trình giám sát năm 2018.

Tháng 4, 5 năm 2018

Tổ chức họp liên tịch với UBND, UB MTTQVN huyện để dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ bảy HĐND huyện.

Cuối tháng 5/2018

 

Chỉ đạo, phối hợp Phối hợp với UB MTTQ huyện đôn đốc các xã, thị trấn tổ chức cho đại biểu HĐND các cấp tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2018, nhiệm kỳ 2016-2021.

 

Tháng 6/2018

 

 

Chỉ đạo, đôn đốc 2 Ban giám sát theo kế hoạch

Tháng 5, 6/2018

Xem xét, phối hợp giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo (nếu có).

Trong quý II/2018

Tổ chức Hội nghị giao ban Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn 6 tháng đầu năm 2018.

Tháng 6/2018

Tham dự các Hội nghị, phiên họp của tỉnh, của Huyện ủy, UBND huyện và các đơn vị liên quan tổ chức.

Trong quý II năm 2018

 

 

 

 

 

Quý III

Chỉ đạo, đôn đốc HĐND các xã, thị trấn tổ chức kỳ họp giữa năm 2018.

Xong trước ngày 13/7/2018

Tổ chức kỳ họp thứ bảy HĐND huyện khóa XIX

Dự kiến ngày 17, 18/7/2018)

Chỉ đạo, phối hợp Phối hợp với UB MTTQ huyện  đôn đốc các xã, thị trấn tổ chức cho đại biểu HĐND các cấp tiếp xúc cử tri sau kỳ họp giữa năm 2018, nhiệm kỳ 2016-2021.

Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày bế mạc kỳ họp HĐND

Chỉ đạo, đôn đốc 2 Ban HĐND giám sát theo kế hoạch.

Tháng 8, 9 năm 2018

Xem xét, phối hợp giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo (nếu có).

Trong quý III năm 2018

Tổ chức giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND huyện

Trong quý III năm 2018

Tham dự các Hội nghị, phiên họp của tỉnh, của Huyện ủy, UBND huyện và các đơn vị liên quan tổ chức.

Trong qúy III năm 2018

 

 

 

Quý IV

Thực hiện giám sát theo Chương trình giám sát năm 2018

Tháng 10,11/2018

Chỉ đạo, đôn đốc 2 Ban HĐND giám sát theo kế hoạch.

Tháng 10, 11/2018

Tổ chức họp liên tịch với UBND, UB MTTQ huyện để dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ tám HĐND huyện khóa XIX.

Đầu tháng 11/2018

Chỉ đạo, phối hợp với UB MTTQ huyện đôn đốc các xã, thị trấn tổ chức cho đại biểu HĐND các cấp tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cuối năm 2018, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tháng 11/2018

Tổ chức kỳ họp thứ tám HĐND huyện khóa XIX

lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn

Dự kiến ngày 18,19/12/2018)

Chỉ đạo, hướng dẫn đôn đốc HĐND các xã, thị trấn tổ chức kỳ họp cuối năm 2018 và lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn

Xong trước  31/12/2018

Chỉ đạo, phối hợp với UB MTTQ huyện đôn đốc các xã, thị trấn tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp cuối năm 2018 cho đại biểu HĐND các cấp.

Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày bế mạc kỳ họp HĐND

Tổ chức Hội nghị giao ban Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn  năm 2018.

Trong qúy IV năm 2018

Tham dự các Hội nghị, phiên họp của tỉnh, của Huyện ủy, UBND huyện và các đơn vị liên quan tổ chức.

Trong qúy IV năm 2018

 

Xem xét, phối hợp giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo (nếu có).

Trong qúy IV năm 2018

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thường trực HĐND huyện giao cho Văn phòng HĐND&UBND huyện chuẩn bị các điều kiện, nội dung để đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch đề ra.

2. Thường trực HĐND các xã, thị trấn căn cứ kế hoạch công tác năm 2018 của Thường trực HĐND huyện để xây dựng kế hoạch của đơn vị phù hợp và đảm bảo quy định.

Trên đây là Kế hoạch công tác năm 2018 của Thường trực HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021.Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch nếu có sự thay đổi, Thường trực HĐND huyện sẽ có văn bản thông báo điều chỉnh, bổ sung kịp thời./.

 

 

 

Nơi nhận:

- TT HĐND tỉnh;

- TT Huyện uỷ (B/c);                                                                     

- TT HĐND huyện;

- UBND huyện, UBMTTQVN huyện;

- Các Ban HĐND huyện;

- Các đại biểu HĐND huyện khóa XIX;

- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN các xã, thị trấn;

- Đài Truyền thanh-Truyền hình huyện;

- CVP, PCVP HĐND và UBND huyện;

-Lưu:VT.                                                                                               

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

(đã ký)

 

 

 

Lê Thị Nga

 

Bản đồ huyên Bắc Sơn

Liên kết website

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 3,372

  IP của bạn: 14.170.3.204

  Thời gian: 2018-02-12 10:44:26

  Chi tiết:

   Hôm nay: 9

   Tuần này: 65

   Tháng này: 81

   Năm nay: 528

TRANG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BẮC SƠN
Trưởng Ban biên tập: Bà Hoàng Thị Luân - PCT Ủy ban nhân dân Huyện

Địa chỉ: Khối phố Hoàng Văn Thụ, thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.837.223; Email: bacson@langson.gov.vn