Các sở, ngành, huyện, TP

Chương trình Giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện năm 2018

Thứ Ba, 30/01/2018 - 15:45

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HUYỆN BẮC SƠN

     

Số: 05 /CTr-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
   
 

     Bắc Sơn, ngày  08  tháng 01 năm 2018

       

 

 

CHƯƠNG TRÌNH

Giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện năm 2018

 

 
   

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 05/7/2017 của HĐND huyện Bắc Sơn về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Sơn năm 2018;

Trên cơ sở ý kiến các thành viên Thường trực Hội đồng nhân dân, đề nghị của các Ban Hội đồng nhân dân huyện, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và ý kiến, kiến nghị của cử tri, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện xây dựng Chương trình giám sát năm 2018, cụ thể như sau:

A. GIÁM SÁT THƯỜNG XUYÊN

Hoạt động giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân được thực hiện thường xuyên hàng ngày thông qua việc: Xem xét các quyết định, báo cáo, tờ trình, Đề án, kế hoạch của UBND huyện, của các cơ quan, ban ngành huyện trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh năm 2018; xem xét nghị quyết của Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn; các cuộc họp bàn triển khai nhiệm vụ của UBND huyện và các ngành hữu quan; việc xem xét, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được Thường trực HĐND huyện tổng hợp trình tại các kỳ họp; giám sát những vấn đề nổi cộm, bức xúc, phát sinh trong từng thời điểm, Thường trực HĐND huyện sẽ xem xét, tổ chức giám sát, khảo sát, nắm tình hình phản ánh đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện năm 2018, Hội đồng nhân dân huyện thực hiện giám sát thông qua các báo cáo, đề án, tờ trình và quyết định những vấn đề quan trọng của huyện do Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân huyện, các cơ quan hữu quan trình kỳ họp theo quy định của pháp luật. Thực hiện quyền chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp. Việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu.

B. GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ

I. QUÝ I

1. Giám sát về công tác giao, triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; công tác làm đường giao thông nông thôn, thủy lợi; công tác quản lý điều hành của chính quyền cấp xã, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; việc bổ sung tổ chức thực hiện Quy chế làm việc, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác tháng, quý, năm của các cơ quan, đơn vị UBND các xã, thị trấn.

2. Giám sát tình hình thực hiện các chính sách dân tộc, chính sách an sinh xã hội trên địa bàn, việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người dân.

3. Giám sát công tác cấp mới, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân; công tác đính chính đối với các trường hợp có sai sót trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp tại số xã. 

II. QUÝ II

1. Giám sát tình hình, tiến độ thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện; Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, việc duy trì các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015, 2016; tình hình, kết quả thực hiện xây dựng mô hình phát triển sản xuất tại các xã về đích xây dựng nông thôn mới.

2. Giám sát việc thực hiện thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn năm 2018; việc quản lý và sử dụng tài sản, ngân sách nhà nước được giao và quyết toán ngân sách năm 2018 đối với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn; việc quản lý và sử dụng các loại quỹ do nhân dân đóng góp.

3. Giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018, công tác xã hội hóa giáo dục, việc thực hiện các chế độ chính sách cho giáo viên và học sinh. Việc rà soát, sắp xếp điều chỉnh quy hoạch mạng lưới trường, lớp, đội ngũ giáo viên các cấp học trên địa bàn huyện; tình hình và hiệu quả hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn.

4. Việc xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các chương trình, dự án trọng điểm của huyện.

5. Giám sát tình hình triển khai Nghị quyết 63/NQ-HĐND ngày 20/12/2017 của HĐND huyện về kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018.

6. Giám sát công tác xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp vi phạm thuộc thẩm quyền các xã, thị trấn: Việc giải tỏa, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, cắm mốc, lấn chiếm dòng chảy; tình trạng san ủi đất trái phép,…

III. QUÝ III

1. Giám sát việc thực hiện giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; việc thực hiện các ý kiến, kiến nghị sau giám sát của Đoàn giám sát; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn huyện.

2. Giám sát công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân; công tác quản lý và thanh toán quỹ bảo hiểm y tế; tình hình thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã; Tình hình thực hiện công tác vệ sinh an toàn thực phẩm.

3. Giám sát về tình hình quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn huyện, trong đó tập trung vào việc quản lý, sử dụng quỹ đất công trên địa bàn huyện, việc xem xét, giải quyết các trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dựng đất trái mục đích chưa thực hiện các thủ tục hành chính về chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định.

4. Giám sát công tác bảo vệ rừng, xử lý vi phạm trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản tại Hạt Kiểm lâm.

IV. QUÝ IV

1. Giám sát công tác cải cách hành chính huyện; tình hình và kết quả thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng biên chế công chức trong các cơ quan, hành chính, biên chế trong các tổ chức Hội có tính chất đặc thù và viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện;

2. Giám sát tình hình thực hiện Luật Quốc phòng-An ninh và trật tự an toàn xã hội; công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án; công tác quản lý giáo dục những người phạt tù được hưởng án treo trên địa bàn.

3. Giám sát việc triển khai thực hiện hương ước, quy ước của thôn bản, các thiết chế văn hóa, các phong trào thi đua. Công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thông tin và du lịch trên địa bàn.

4. Giám sát tình hình thực hiện chính sách pháp luật về tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác tại một số xã và Chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội huyện.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thường trực HĐND huyện phân công thành viên Thường trực HĐND huyện thực hiện các nội dung trong chương trình; giao các Ban HĐND huyện thực hiện một số nội dung thuộc chương trình khi cần thiết và báo cáo kết quả với HĐND huyện. Thực hiện tốt nhiệm vụ điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát giữa Thường trực HĐND với các Ban HĐND huyện nhằm tránh chồng chéo về nội dung, thời gian, địa điểm và thành phần tham gia giám sát.

Thường trực HĐND huyện báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát này với Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp giữa năm 2019.

2. Các Ban của HĐND huyện căn cứ vào chương trình giám sát của HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện xây dựng chương trình giám sát của Ban mình  và tổ chức thực hiện chương trình giám sát theo quy định.

3. Văn phòng HĐND và UBND huyện chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức phục vụ hoạt động giám sát của Thường trực HĐND huyện theo chương trình, kế hoạch.

 

Trên đây là Chương trình giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện năm 2018. Trong quá trình hoạt động thực tế, nếu thấy có những nội dung cần thiết, Thường trực HĐND huyện sẽ điều chỉnh, bổ sung vào Chương trình giám sát cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định./.

 

 

 

Nơi nhận:

- TT HĐND tỉnh;

- Văn phòng HĐND tỉnh;

- TT Huyện ủy;

- TT HĐND huyện;

- CT, các PCT UBND huyện;

- Đại biểu HĐND huyện;

- UBMTTQ, VKSND, TAND huyện;

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;

- CVP, PCVP  HĐND và UBND huyện;

- TT HĐND và UBND các xã, thị trấn;

- Lưu: VT, HSKH.               

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

(đã ký)

 

 

Lê Thị Nga

      

 

        

 

 

 

 

Bản đồ huyên Bắc Sơn

Liên kết website

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 3,372

  IP của bạn: 14.170.3.204

  Thời gian: 2018-02-12 10:44:26

  Chi tiết:

   Hôm nay: 9

   Tuần này: 65

   Tháng này: 81

   Năm nay: 528

TRANG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BẮC SƠN
Trưởng Ban biên tập: Bà Hoàng Thị Luân - PCT Ủy ban nhân dân Huyện

Địa chỉ: Khối phố Hoàng Văn Thụ, thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.837.223; Email: bacson@langson.gov.vn