Các sở, ngành, huyện, TP

Chương trình công tác của UBND huyện tháng 12 năm 2017

Thứ Tư, 13/12/2017 - 23:03

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN BẮC SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số          /CTr-UBND

Bắc  Sơn, ngày      tháng     năm 2017

 

CHƯƠNG TRÌNH

Công tác của UBND huyện tháng 12 năm 2017

 

          I. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC

 1. Chỉ đạo các ngành tổ chức rà soát, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2017; thực hiện đồng bộ các giải pháp chủ yếu để chỉ đạo, điều hành thực hiện hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017 theo Nghị quyết của HĐND tỉnh, Quyết định của UBND tỉnh và các Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện và HĐND huyện về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017
 2. Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất vụ Đông Xuân năm 2017 - 2018; chủ động phòng, chống dịch bệnh, đói rét cho cây trồng, vật nuôi; điều tiết nguồn nước tại các hồ, đập để phục vụ sản xuất. Thực hiện tốt công tác quản lý, chăm sóc bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng. Tiếp tục chỉ đạo các xã hoàn thành các tiêu chí đăng ký xây dựng nông thôn mới năm 2017 và xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018. Tổ chức Lễ đón nhận Bằng công nhận nhãn hiệu tập thể ”Quýt vàng Bắc Sơn” và giới thiệu sản phẩm nông nghiệp - văn hoá - du lịch huyện Bắc Sơn năm 2017.
 3. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục để triển khai lập đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) tuyến đường tránh quốc lộ 1B qua thị trấn và khu đô thị Phía Bắc trung tâm thị trấn Bắc Sơn. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện giải tỏa hàng an toàn giao thông, lòng đường, vỉa hè, các dự án hạ tầng đô thị.
 4. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình; hoàn thiện các hồ sơ thủ tục giải ngân thanh toán các công trình, dự án hoàn thành, không để tồn đọng vốn năm 2017. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án xây dựng Trụ sở UBND xã Đồng Ý, Vũ Sơn, Đền thờ liệt sỹ huyện Bắc Sơn; tăng cường công tác quản lý nhà nước về Tài nguyên và Môi trường; hoàn thiện các thủ tục để thực hiện đấu giá các khu đất công theo kế hoạch của tỉnh đã phê duyệt. Hoàn thiện các thủ tục giao đất cho Công ty Cổ phần Tiến Triển 3 để xây dựng chợ trung tâm thị trấn Bắc Sơn.

          Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tài chính - ngân sách. Đẩy mạnh các biện pháp tăng thu, tập trung rà soát các khoản thu, địa bàn thu đạt thấp, thực hiện các biện pháp chống thất thu, nhất là lĩnh vực kinh doanh vận tải, xây dựng cơ bản tư nhân, xăng dầu, ...; kiểm soát chặt chẽ chi ngân sách, bảo đảm chi đúng mục đích, đối tượng, hiệu quả, tiết kiệm. Tăng cường công tác quản lý thị trường, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, đảm bảo cung ứng đầy đủ các mặt hàng thiết yếu, thực hiện bình ổn giá cả, thị trường cuối năm.

          5. Tăng cường chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về văn hóa thông tin. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền kỷ niệm 71 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2017), kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2017) và 28 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2017). Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện nghiên cứu, xây dựng cuốn Dư địa chí huyện Bắc Sơn.

          6. Chỉ đạo ngành giáo dục tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ năm học, tổ chức ôn tập, thi học kỳ I năm học 2017-2018 theo đúng quy định. Thực hiện tốt công tác y tế dự phòng, tăng cường công tác bảo đảm an toàn và phòng, chống ngộ độc thực phẩm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh nguy hiểm; thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; thực hiện quản lý tốt các chính sách về dân tộc và tôn giáo; đảm bảo kịp thời các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công.

           7. Tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, an toàn cháy nổ; tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng địa phương; tổ chức khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2018. Chủ động đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn các loại tội phạm, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

           8. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và năng lực chỉ đạo điều hành của người đứng đầu các cấp, các ngành. Thực hiện đánh giá cán bộ, công chức, viên chức năm 2017; hướng dẫn thực hiện chấm điểm về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn đánh giá chính quyền cơ sở theo quy định. Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo; thăm tặng quà các chức sắc tôn giáo nhân dịp lễ Noel năm 2017. Hướng dẫn Hội Nạn nhân chất độc da cam/Đioxin huyện hoàn thiện các hồ sơ chuẩn bị cho đại hội nhiệm kỳ 2018-2022 theo quy định; nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc tồn đọng, kéo dài.  

          9. Chỉ đạo các ngành chuẩn bị các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ sáu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021.

          10. Chỉ đạo tổ chức Hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018; tổng kết nhiệm vụ công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

          II. THAM DỰ VÀ TỔ CHỨC CÁC HỘI NGHỊ

 1. Tham dự các cuộc họp của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh.
 2. Tham dự giao ban Thường trực Huyện ủy (tổ chức ngày 06/12/2017).
 3.  Tham dự Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy (tổ chức ngày 12/12/2017).
 4. Tham gia Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (tổ chức ngày 14/12/2017).
 5. Dự kỳ họp thứ sáu HĐND huyện khoá XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 (tổ chức ngày 19,20/12/2017).
 6. Dự kỳ họp cuối năm Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn (tổ chức từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 12 năm 2017).
 7. Tổ chức Lễ đón nhận Bằng công nhận nhãn hiệu ”Quýt vàng Bắc Sơn” và giới thiệu sản phẩm nông nghiệp - văn hoá - du lịch huyện Bắc Sơn năm 2017 (tổ chức ngày 16,17/12/2017).

         8. Tổ chức Hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 (Phòng Tài chính-Kế hoạch tham mưu).

          9. Tổ chức, tham dự các Hội nghị tổng kết năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

           Trên đây là Chương trình công tác tháng 12 năm 2017 của UBND huyện Bắc Sơn. Trong quá trình thực hiện có những thay đổi, bổ sung UBND huyện sẽ có thông báo sau./.

 

 

Nơi nhận:

- VP UBND tỉnh;

- TT. Huyện ủy;

- TT. HĐND huyện;

- CT, các PCT UBND huyện;

- Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn;

- CVP, PCVP HĐND&UBND huyện;

- Trang thông tin điện tử huyện Bắc Sơn;

- Lưu: VT, VP.

TL. CHỦ TỊCH

 CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

 

Phạm Bá Hạnh

 

Đính kèmDung lượng
24 CTr UBND.signed.pdf210.68 KB

Bản đồ huyên Bắc Sơn

Liên kết website

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 3,372

  IP của bạn: 14.170.3.204

  Thời gian: 2018-02-12 10:44:26

  Chi tiết:

   Hôm nay: 9

   Tuần này: 65

   Tháng này: 81

   Năm nay: 528

TRANG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BẮC SƠN
Trưởng Ban biên tập: Bà Hoàng Thị Luân - PCT Ủy ban nhân dân Huyện

Địa chỉ: Khối phố Hoàng Văn Thụ, thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.837.223; Email: bacson@langson.gov.vn