Các sở, ngành, huyện, TP

KH Triển khai công tác quản lý thuế đối với hoạt động xây dựng cơ bản tư nhân trên địa bàn huyện Bắc Sơ

Thứ Hai, 17/07/2017 - 15:09

UBND HUYỆN BẮC SƠN

BAN CHỈ ĐẠO THU

NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

––––––––

Số:          /KH-BCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––––––––––––––––––

 

Bắc Sơn, ngày         tháng 6 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Triển khai công tác quản lý thuế đối với hoạt động xây dựng cơ bản

 tư nhân trên địa bàn huyện Bắc Sơn

–––––––––––––––

 

Thực hiện Quyết định số 149/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 của UBND huyện Bắc Sơn về việc thành lập Ban Chỉ đạo thu ngân sách Nhà nước huyện;

Căn cứ Kế hoạch số 66/KH-BCĐ ngày 20/3/2017 của Ban Chỉ đạo thu ngân sách Nhà nước huyện về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách năm 2017;

Ban Chỉ đạo thu ngân sách Nhà nước huyện Bắc Sơn xây dựng chương trình kế hoạch triển khai công tác Quản lý thuế đối với hoạt động xây dựng cơ bản tư nhân trên địa bàn huyện Bắc Sơn như sau:

I MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích

Nhằm nâng cao trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; công tác quản lý, giám sát của cơ quan thuế và sự phối hợp của các cơ quan chức năng đối với công tác quản lý thuế trong lĩnh vực xây dựng cơ bản (XDCB) tư nhân theo quy định của Luật Quản lý thuế.

2. Yêu cầu

 Chống thất thu thuế đối với hoạt động XDCB tư nhân để nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật về thuế của cá nhân, nhóm cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng; đồng thời bảo vệ quyền lợi của người nộp thuế, đảm bảo sự công bằng giữa những người nộp thuế trong việc thực hiện chính sách thuế. Phấn đấu hoàn thành công tác thu NSNN năm 2017.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Nhiệm vụ trọng tâm

-  Tiếp tục thực hiện tốt việc cải cách thủ tục hành chính tại cơ quan  thuế, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế. Tuyên truyền đến người nộp thuế (NNT) đầy đủ về các chính sách thuế về lĩnh vực XDCB tư nhân cùng các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Nâng cao trách nhiệm của các thành viên trong Ban Chỉ đạo thu ngân sách huyện, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền cấp xã và mọi người dân trong lĩnh vực Quản lý thuế về lĩnh vực XDCB tư nhân trên địa bàn huyện.

- Quản lý các đối tượng có nghĩa vụ kê khai, nộp thuế khi kinh doanh trong lĩnh vực XDCB tư nhân, đảm bảo các công trình xây dựng trên địa bàn đều được quản lý thu thuế.

- Nâng cao trình độ quản lý cho đội ngũ cán bộ công chức làm công tác quản lý, thu thuế XDCB tư nhân. Tăng cường giám sát, kiểm tra việc thực hiện chính sách thuế theo quy định của pháp luật. Đấu tranh chống tiêu cực, nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho NNT, nâng cao kỷ cương kỷ luật, chất lượng hiệu quả quản lý thuế của cơ quan thuế.

2. Xác định phương pháp quản lý

2.1. Đối với công trình xây dựng tư nhân thuộc thẩm quyền UBND huyện cấp giấy phép

Chi cục Thuế phối hợp với Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện thực hiện: Phổ biến các chính sách thuế liên quan đến hoạt động xây dựng; tuyên truyền trực tiếp cho người dân khi đến thực hiện thủ tục hành chính về cấp giấy phép xây dựng; vận động người đề nghị cấp giấy phép, chủ thầu xây dựng thực hiện kê khai, nộp thuế trước khi nhận giấy phép xây dựng.

2.2. Đối với công trình xây dựng tư nhân thuộc thẩm quyền Sở Xây dựng cấp giấy phép, công trình xây dựng tư nhân được miễn giấy phép xây dựng

Giao Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chủ trì, thành lập các Tổ kiểm tra; Tổ kiểm tra có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra việc chấp hành các quy định về trật tự xây dựng, thu thuế đối với hoạt động xây dựng trên địa bàn.

2.3. Căn cứ tính thuế

- Doanh thu tính thuế

Căn cứ điểm a.1.5, khoản 2, Điều 3 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính.

Diện tích tính thuế: Là tổng diện tích m2 sàn xây dựng theo hồ sơ thiết kế công trình. Trường hợp không có hồ sơ thiết kế thì xác định theo diện tích thực tế xây dựng.

Giá tính thuế: Căn cứ Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 26/01/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn về Ban hành bảng giá chuẩn nhà xây dựng mới và tỷ lệ phần trăm chất lượng còn lại để tính thu lệ phí trước bạ nhà; xác định giá trị tài sản là nhà trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Công văn số 598/SXD-KT&VLXD ngày 12/7/2016 của Sở Xây dựng về việc phối hợp cung cấp thông tin về giá nhân công xây dựng; Công văn số 2043/CT-THDT ngày 19/7/2016 của Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn về việc thu thuế XDCB tư nhân, (có Phụ lục đơn giá xây dựng kèm theo Đề án). Trường hợp đơn giá trên Hợp đồng xây dựng cao hơn đơn giá tại Phụ lục này thì tính theo đơn giá trên Hợp đồng xây dựng. Trường hợp đơn giá trên Hợp đồng xây dựng thấp hơn đơn giá tại Phụ lục này thì tính bằng đơn giá quy định tại Phụ lục.

Trường hợp đơn giá xây dựng trên thị trường có biến động lớn, UBND huyện thành lập đoàn khảo sát do Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì. Các đơn vị tham gia đoàn khảo sát gồm: Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Chi cục Thuế tiến hành khảo sát lại đơn giá xây dựng trình cơ quan có thẩm quyền ban hành Quyết định làm căn cứ tính thuế.

Doanh thu tính thuế

=

Tổng diện tích m2 sàn xây dựng

x

Đơn giá 1 m2 xây dựng

2.4. Tỷ lệ thuế tính trên doanh thu

 Căn cứ điểm b, khoản 2, Điều 2 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính.

STT

Ngành nghề

Tỷ lệ thuế GTGT

Tỷ lệ thuế TNCN

1

Xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu

3%

1,5%

2

Xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu

5%

2%

Trường hợp Bộ Tài chính có thay đổi về tỷ lệ thuế thì áp dụng theo quy định mới từ thời điểm văn bản mới có hiệu lực thi hành.

2.5. Xác định số thuế phải nộp

Căn cứ điểm c, khoản 2, Điều 3 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính.

Trường hợp Bộ Tài chính có thay đổi về cách xác định số thuế, loại thuế phải nộp thì áp dụng theo quy định mới từ thời điểm văn bản mới có hiệu lực thi hành.

- Trường hợp có bao thầu nguyên vật liệu

Số thuế GTGT phải nộp

=

Doanh thu tính thuế

x

Tỷ lệ thuế GTGT 3%

Số thuế TNCN phải nộp

=

Doanh thu tính thuế

x

Tỷ lệ thuế TNCN 1,5%

Tổng số tiền thuế phải nộp = Thuế GTGT + Thuế TNCN

- Trường hợp không bao thầu nguyên vật liệu

Số thuế  GTGT phải nộp

=

Doanh thu tính thuế

x

Tỷ lệ thuế GTGT 5%

Số thuế  TNCN phải nộp

=

Doanh thu tính thuế

x

Tỷ lệ thuế TNCN 2%

Tổng số tiền thuế phải nộp = Thuế GTGT + Thuế TNCN

2.6. Trách nhiệm của chủ thầu xây dựng, chủ đầu tư

a)  Trách nhiệm của chủ thầu xây dựng:

Thực hiện  đúng  quy định của pháp luật về nghĩa vụ khai thuế, nộp thuế khi

tham gia kinh doanh hoạt động xây dựng. Chấp hành đúng các yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước trong việc kiểm tra thực hiện nghĩa vụ thuế.

b) Trách nhiệm của chủ đầu tư:

Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước trong việc cung cấp thông tin để xác định căn cứ tính thuế (diện tích xây dựng, đơn giá xây dựng), phối hợp đôn đốc chủ thầu xây dựng thực hiện kê khai, nộp thuế.

Trường hợp chủ thầu xây dựng không kê khai, nộp thuế thì chủ đầu tư có trách nhiệm khấu trừ tiền thuế phải nộp của chủ thầu xây dựng để nộp vào NSNN. Cụ thể:

 - Công trình thuộc thẩm quyền UBND huyện cấp giấy phép xây dựng: Chủ đầu tư có trách nhiệm kê khai, nộp thuế thay cho chủ thầu ngay khi nộp hồ sơ đề nghị cấp phép.

- Công trình thuộc thẩm quyền UBND tỉnh cấp giấy phép, công trình thuộc diện miễn giấy phép: Chủ đầu tư thực hiện kê khai, nộp thuế thay chủ thầu xây dựng khi công trình bắt đầu khởi công.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1.  Tăng cường công tác tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, để nhân dân hiểu và tự giác thực hiện đúng theo quy định của Luật Quản lý thuế. Niêm yết công khai phương pháp tính thuế; giá tính thuế; các thủ tục hành chính tại bộ phận 1 cửa của UBND huyện và UBND các xã, thị trấn; phòng Kinh tế - Hạ tầng các Đội Thuế, Chi cục Thuế huyện.

2.  Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn phối hợp với đội Quản lý thu Chi cục Thuế thông qua công tác quản lý, cử cán bộ thường xuyên bám sát địa bàn, phối hợp với cá nhân, hộ gia đình có công trình xây dựng, yêu cầu các chủ thầu xây dựng kê khai, nộp thuế vào NSNN.

3.  Nâng cao tinh thần trách nhiệm của các phòng ban chuyên môn, UBND xã, thị trấn trong công tác phối hợp, trao đổi cung cấp thông tin về thu thuế XDCB tư nhân. Xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành nghĩa vụ kê khai, nộp thuế. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc kê khai, nộp thuế của các chủ thầu, chủ công trình trên địa bàn.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Chi cục Thuế huyện Bắc Sơn

- Tham mưu cho BCĐ thu ngân sách huyện chỉ đạo các phòng, ban liên quan và UBND các xã, trị trấn phối hợp thực hiện Kế hoạch.

- Tổ chức tuyên truyền rộng rãi để mọi người dân, chủ đầu tư, chủ thầu xây dựng công trình tư nhân hiểu, ủng hộ và thực hiện.

- Cử công chức thuế phối hợp với công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện để thực hiện tuyên truyền, phát tờ khai, hướng dẫn khai thuế, khấu trừ tiền thuế phải nộp của chủ thầu xây dựng để nộp vào NSNN trước khi trả giấy phép xây dựng; Cập nhật tình hình thu, nộp thuế, hàng tuần lập danh sách các công trình xây dựng gửi đội Quản lý thu của chi cục thuế để kiểm tra, đối chiếu. Các trường hợp mà chủ đầu tư, chủ thầu xây dựng không thực hiện kê khai, nộp thuế khi làm thủ tục cấp giấy phép xây dựng thì thông báo cho UBND xã, thị trấn nơi có công trình xây dựng để kiểm tra làm rõ và có biện pháp đôn đốc, yêu cầu thực hiện kê khai, nộp thuế theo đúng quy định.

- Chỉ đạo đội Quản lý thu trong việc tham mưu cho UBND các xã, thị trấn quản lý tốt nguồn thu về lĩnh vực XDCB tư nhân; hướng dẫn về chế độ chính sách thuế cho người nộp thuế, thực hiện thu thuế đối với hoạt động XDCB tư nhân đúng quy định.

- Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã (gọi chung là doanh nghiệp) thuộc Chi cục Thuế Bắc Sơn quản lý nhận xây dựng công trình tư nhân, giao cho Đội Kiểm tra thuế yêu cầu doanh nghiệp giải trình, bổ sung thông tin, kê khai thuế theo quy định; trường hợp doanh nghiệp không thuộc địa bàn quản lý phối hợp với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để kiểm tra, xác minh làm rõ.

- Thực hiện việc lập báo cáo vào ngày cuối tháng, 6 tháng và cả năm; tham mưu cho UBND huyện tổ chức họp sơ kết 6 tháng, tổng kết năm để đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch.

2. Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Bắc Sơn

- Phối hợp với Chi cục Thuế, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện trong việc cung cấp thông tin các công trình xây dựng để quản lý thu thuế.

- Tổ chức quản lý, cấp giấy phép xây dựng đối với công trình xây dựng đảm bảo đúng theo quy định.

- Phối hợp thực hiện các biện pháp thu thuế đối với hoạt động XDCB tư nhân.

3. Văn phòng HĐND và UBND huyện Bắc Sơn

- Niêm yết công khai các quy định về căn cứ tính thuế, phương pháp tính thuế đối với hoạt động xây dựng cơ bản tư nhân.

- Chỉ đạo công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phối hợp với Chi cục Thuế trong việc tuyên truyền, hướng dẫn thu thuế đối với hoạt động XDCB tư nhân khi tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, hộ gia đình đề nghị cấp giấy phép xây dựng.

4. Công an huyện Bắc Sơn

- Chỉ đạo Công an các xã, thị trấn cử cán bộ, chiến sĩ tham gia các đoàn kiểm tra, chống thất thu thuế XDCB tư nhân do UBND xã, thị trấn tổ chức.

- Tăng cường kiểm tra đăng ký tạm trú của các tổ, nhóm thợ xây tại các nhà trọ, công trình xây dựng, qua đó phối hợp với cơ quan thuế thực hiện thu thuế đối với hoạt động XDCB tư nhân.

- Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự, Công an các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm (nếu có) đối với xe vận tải chở vật liệu xây dựng dừng, đỗ đổ vật liệu tại các công trình xây dựng.

5.  UBND các xã, thị trấn

- Phối hợp chặt chẽ với Chi cục Thuế chỉ đạo Đội thuế  triển khai tốt công tác thu thuế đối với hoạt động XDCB tư nhân trên địa bàn quản lý. Chỉ đạo các lực lượng của phường, xã thường xuyên phối hợp kiểm tra việc chấp hành nghĩa vụ thuế của các chủ thầu xây dựng tư nhân, chủ đầu tư công trình xây dựng trên địa bàn.

- Chỉ đạo rà soát, thống kê công trình xây dựng thuộc thẩm quyền Sở Xây dựng cấp phép, công trình được miễn giấy phép trên địa bàn quản lý để kịp thời tổ chức kiểm tra, thu thuế.

- Chủ trì tổ chức thực hiện các biện pháp cưỡng chế các công trình mà chủ thầu xây dựng hoặc chủ đầu tư không chấp hành thực hiện kê khai, nộp thuế. 

- Tuyên truyền cho đảng viên, cán bộ, công chức, nhân dân trên địa bàn về trách nhiệm và nghĩa vụ trong công tác Quản lý thuế trong lĩnh vực XDCB tư nhân để người dân hiểu và chấp hành, đảm bảo khi triển khai thực hiện đạt hiệu quả.

- Chủ tịch UBND các xã, thi trấn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện nếu để xảy ra tình trạng thất thu thuế đối với lĩnh vực XDCB tư nhân trên địa bàn.

6. Các cơ quan, phòng, ban, đơn vị huyện

Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường phối hợp và tuyên truyền trong nhân dân về công tác Quản lý thuế trong lĩnh vực XDCB tư nhân .

Trưởng các cơ quan, phòng, ban, đơn vị phổ biến nội dung công văn này tới cán bộ, công chức trong cơ quan, đơn vị để cán bộ, công chức hiểu và gương mẫu chấp hành.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện thu thuế đối với hoạt động xây dựng cơ bản tư nhân trên địa bàn huyện Bắc Sơn, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện có khó khăn, vướng mắc phản ánh về UBND huyện (thông qua Chi cục Thuế) để thống nhất thực hiện./.

                                                        

 

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy;

- TT HĐND huyện;

- CT, PCT UBND huyện;

- Các cơ quan thành viên BCĐ;

- UBMTTQ Việt Nam huyện;

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn;

- UBND các xã, thị trấn;

- Trang thông tin điện tử huyện;

- Lưu: VT.

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

Dương Trần Huy

 

Đính kèm Dung lượng
124 KH BCDNSNN.signed.pdf 390.55 KB

 

Bản đồ huyên Bắc Sơn

Liên kết website

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 3,372

  IP của bạn: 14.170.3.204

  Thời gian: 2018-02-12 10:44:26

  Chi tiết:

   Hôm nay: 9

   Tuần này: 65

   Tháng này: 81

   Năm nay: 528

TRANG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BẮC SƠN
Trưởng Ban biên tập: Bà Hoàng Thị Luân - PCT Ủy ban nhân dân Huyện

Địa chỉ: Khối phố Hoàng Văn Thụ, thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.837.223; Email: bacson@langson.gov.vn