Các sở, ngành, huyện, TP

V/v hướng dẫn thực hiện treo Quốc kỳ trên địa bàn huyện Bắc Sơn

Thứ Hai, 17/07/2017 - 15:06

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN BẮC SƠN

 

 
   

Số:           /UBND-PVHTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
   

  Bắc Sơn, ngày       tháng 6 năm 2017

V/v hướng dẫn thực hiện treo Quốc kỳ

trên địa bàn huyện Bắc Sơn

 

 

 

                             Kính gửi:

                              - Các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện;

                - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

 

 

          Thực hiện văn bản số 843/SVHTTDL - QLVH ngày 26/5/2017 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường kiểm tra, hướng dẫn thực hiện treo Quốc kỳ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

          Ủy ban nhân dân huyện Bắc Sơn đề nghị các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện tốt các nội dung sau:

          1. Chỉ đạo việc treo Quốc kỳ tại cơ quan, đơn vị, địa phương, trên các tuyến đường thuộc địa bàn, đơn vị quản lý đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành.

Đối với các trường hợp Quốc kỳ đã cũ, rách, bạc màu, đang được treo tại cơ quan, đơn vị, địa phương, trên các tuyến đường thuộc địa bàn, đơn vị quản lý, treo ngoài hành lang, vỉa hè tại hộ gia đình mà không trong dịp ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn, sự kiện chính trị, tết cổ truyền,… thì tiến hành tháo dỡ, cất kịp thời.

          2. Đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục nghiên cứu, thực hiện đầy đủ các quy định của Nhà nước về việc treo Quốc kỳ theo Hướng dẫn số 13/HD-VHTT ngày 20/11/2012 của Phòng Văn hóa và Thông tin về hướng dẫn sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó lưu ý:

          2.1. Cách treo, thời gian treo Quốc kỳ: Thực hiện theo Điều lệ số 974-TTg ngày 21/7/1956 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 68/VHTT-TT ngày 24/8/1993 của Bộ Văn hóa, Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và Hướng dẫn số 3420/HD-BVHTTDL ngày 02/10/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cụ thể như sau:

          - “… Quốc kỳ được treo trong các phòng họp, hội trường của các cấp chính quyền, cơ quan nhà nước và các đoàn thể khi họp những buổi họp long trọng.

          - Quốc kỳ được treo ngoài trời vào dịp các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị, tết cổ truyền của dân tộc và theo thông báo của Trung ương, của tỉnh và chính quyền địa phương.

          - Quốc kỳ được treo hoặc mang đi ở những nơi tổ chức mít tinh, diễu hành, động viên quần chúng, phát động thi đua sản xuất, thực hiện các phong trào cách mạng.

          - Các cơ quan Nhà nước, các nhà trường, các đơn vị vũ trang phải có cột cờ và treo Quốc kỳ trước công sở, hoặc nơi trang trọng trước cửa cơ quan; Quốc kỳ phải đúng tiêu chuẩn về kích thước, màu sắc đã được Hiến pháp quy định.

          - … Trụ sở UBND các cấp treo Quốc kỳ 24/24 giờ hàng ngày.

          -  Các đơn vị vũ trang, nhà trường treo Quốc kỳ từ 6 đến 18 giờ hàng ngày”.

          2.2. Treo Quốc kỳ trong khu vực lễ hội: Quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 12, Thông tư số 04/2011/TT-BVHTTDL ngày 21/01/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Cụ thể:

          “… Trong khu vực lễ hội, cờ Tổ quốc phải được treo nơi trang trọng, cao hơn cờ hội, cờ tôn giáo; chỉ treo cờ hội, cờ tôn giáo tại địa điểm lễ hội và trong thời gian tổ chức lễ hội …”

          Trên đây là Hướng dẫn thực hiện treo Quốc kỳ của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Sơn. Đề nghị các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chủ động tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả./.

 

 

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy;

- TT HĐND huyện;

- CT, PCT UBND huyện;

- CVP HĐND&UBND huyện;

- Như Kính gửi;

- Trang TTĐT huyện;

- Lưu: VT, VHTT.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Luân

 

        

Đính kèm Dung lượng
356 UBND PVHTT.signed.pdf 333.34 KB

 

Bản đồ huyên Bắc Sơn

Liên kết website

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 3,372

  IP của bạn: 14.170.3.204

  Thời gian: 2018-02-12 10:44:26

  Chi tiết:

   Hôm nay: 9

   Tuần này: 65

   Tháng này: 81

   Năm nay: 528

TRANG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BẮC SƠN
Trưởng Ban biên tập: Bà Hoàng Thị Luân - PCT Ủy ban nhân dân Huyện

Địa chỉ: Khối phố Hoàng Văn Thụ, thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.837.223; Email: bacson@langson.gov.vn