Các sở, ngành, huyện, TP

TB Kết luận Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác tài nguyên và môi trường năm 2017

Thứ Hai, 17/07/2017 - 15:01

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN BẮC SƠN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:          /TB-UBND

Bắc  Sơn, ngày        tháng 02  năm 2017

 

THÔNG BÁO

Kết luận Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác

 tài nguyên và môi trường năm 2017

 

 
   

          

Ngày 24/02/2017, đồng chí Dương Trần Huy, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác tài nguyên và môi trường năm 2017. Dự Hội nghị có đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND huyện, đồng chí Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch, Nông nghiệp và PTNT, Thanh tra, Tư pháp, Văn phòng HĐND và UBND huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chi cục Thuế; Chủ tịch UBND và công chức địa chính các xã, thị trấn (vắng Chủ tịch UBND các xã Hưng Vũ, Vũ Sơn không có lý do).

          Sau khi nghe lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường thông qua dự thảo Kế hoạch triển khai công tác tài nguyên và môi trường năm 2017; các ý kiến thảo luận tại Hội nghị, phát biểu của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; đồng chí Dương Trần Huy, Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:

 1. Đối với dự thảo Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác tài nguyên và môi trường năm 2017

         Cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo Kế hoạch; tuy nhiên, cần bổ sung thêm một số nội dung: Giải pháp, thời gian, lộ trình thực hiện các nhiệm vụ. Phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp thu các ý kiến thảo luận tại Hội nghị bổ sung, hoàn chỉnh kế hoạch để ban hành trước ngày 06/03/2017. UBND các xã, thị trấn căn cứ kế hoạch của huyện xây dựng Kế hoạch cụ thể phù hợp với tình hình địa phương để tổ chức triển khai, thực hiện tốt công tác tài nguyên và môi trường trên địa bàn trong thời gian tới.

 1. Phòng Tài nguyên và Môi trường

         - Trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tăng cường quản lý và sử dụng đất; tổ chức niêm yết, công khai để người dân biết thực hiện đúng quy định; tham mưu xử lý nghiêm các trường hợp cố ý sử dụng đất sai mục đích. Hoàn thành công tác lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; hoàn thành thống kê đất đai năm 2016 theo quy định.

         - Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các xã, thị trấn nghiên cứu đề xuất quy hoạch vùng sản xuất, chăn nuôi; hệ thống xả thải chung của các hộ chăn nuôi trên địa bàn.

         - Tiếp tục kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải, tuyệt đối không để người dân tự ý khoan giếng khai thác nước dưới mặt đất (nước ngầm) sai quy định.

         - Phối hợp với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai hướng dẫn, hỗ trợ UBND các xã đẩy nhanh tiến độ đo đạc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; cập nhật chỉnh lý biến động hồ sơ kịp thời, tránh tồn đọng, kéo dài. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, thực hiện có hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư thuộc lĩnh vực ngành phụ trách tránh tình trạng chậm trễ gây phiền hà khiếu nại của người dân.

          - Phối hợp với các cơ quan có liên quan, UBND các xã rà soát và tăng cường công tác quản lý diện tích đất thuộc nhà nước quản lý, nhất là các công trình tránh tình trạng người dân lấn chiến sử dụng; đồng thời tổ chức khôi phục cắm mốc đất công, đất công trình (thủy lợi, giao thông, cụm tuyến dân cư).

         - Nghiên cứu đề xuất trình UBND huyện thành lập Tổ hoặc Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện về quản lý tài nguyên, môi trường; tham mưu xây dựng kế hoạch kiểm tra. Tăng cường kiểm tra phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp mua bán, vận chuyển, khai thác tài nguyên, khoáng sản, đào đắp san lấp mặt bằng, xây dựng trái phép, báo cáo UBND huyện để kịp thời chỉ đạo giải quyết.

         - Chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ đạo xây dựng NTM các xã tiếp tục triển khai thực hiện tiêu chí về môi trường (nhất là 03 đã xã đạt chuẩn và 02 xã điểm xã về đích năm 2017)

         - Tiếp tục triển khai phổ biến Luật, Nghị định, các chính sách, pháp luật về đất đai và các văn bản liên quan đến lĩnh vực đất đai để nâng cao nhận thức của người dân trên địa bàn huyện. Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, tổ chức tập huấn nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tài nguyên môi trường trên địa bàn.

 1. Trung tâm Phát triển quỹ đất

         - Phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã, thị trấn rà soát các khu đất công do Trung tâm phát triển quỹ đất và UBND các xã, thị trấn đang quản lý, kịp thời đưa vào kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn huyện năm 2017; tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các dự án năm 2016 chuyển sang, đảm bảo mặt bằng để triển khai thực hiện các dự án trong năm 2017 đúng kế hoạch.

         - Tăng cường kiểm tra, rà soát các công trình, dự án có liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư năm 2017, chủ động liên hệ với các chủ đầu tư sớm xây dựng kế hoạch và phương án thực hiện.

         4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng

         Chủ trì phối hợp với UBND các xã, thị trấn lập phương án quy hoạch, hoặc điều chỉnh khu dân cư nông thôn; tạo điều kiện để người dân chuyển đổi mục đích quyền sử dụng đất theo quy định.

 

         5. Phòng Nội vụ

         Nâng cao hiệu quả công tác quản lý cắm mốc ranh giới giữa các xã, quản lý địa giới hành chính; có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức thực hiện. Các xã có liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ; tạo điều kiện cho công tác quản lý tài nguyên, môi trường được thuận lợi.

 1. Phòng Tư pháp

Phối hợp chặt chẽ với phòng Tài nguyên - Môi trường và các cơ quan thành viên Hội đồng phối hợp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật huyện xây dựng kế hoạch tuyên truyền, hướng dẫn, cụ thể hóa các văn bản, quy định của nhà nước đến nhân dân, nâng cao nhận thức về công tác về công tác tài nguyên, môi trường.

 1. Thanh tra huyện

         Phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; đặc biệt tập trung vào các nội dung tại Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 17/02/2017 của UBND huyện về thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất giai đoạn 2017 -2020 trên địa bàn. Tổ chức thực hiện các nội dung thanh tra, kiểm tra theo thẩm quyền. Tham mưu cho UBND huyện tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo về lĩnh vực tài nguyên, môi trường. Thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường.

 1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

         - Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về đất đai, tài nguyên khoáng sản và môi trường. Rà soát, thống kê diện tích đất sử dụng sai mục đích (hoàn thành trong tháng 3/2017); có phương án xử lý những trường hợp tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất; làm nhà sai mục đích sử dụng đất trên địa bàn. Chủ tịch UBND xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện nếu để xảy ra những sai phạm nêu trên thuộc địa bàn quản lý.

         - Nâng cao vài trò, trách nhiệm của cán bộ phụ trách bộ phận một cửa đối với lĩnh vực tài nguyên và môi trường để hướng dẫn nhân dân thực hiện đúng trình tự thủ tục quy định.

         - Kiểm tra, rà soát số diện tích chưa đăng ký kê khai cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở.  Xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện đảm bảo đúng yêu cầu.

         - Phân công cán bộ tài nguyên và môi trường, Ban công tác Mặt trận thôn thường xuyên theo dõi, giám sát việc khai thác tài nguyên (đá, cát) của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tại các mỏ trên địa bàn, báo cáo UBND huyện để kịp thời chỉ đạo.

         - Tăng cường kiểm tra, ngăn chặn có hiệu quả những trường hợp khoan giếng khai thác nước dưới mặt đất (nước ngầm) sai quy định, không để phát sinh các trường hợp mới.

         - Phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất thực hiện tốt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 đã được UBND tỉnh phê duyệt; đồng thời, giải quyết dứt điểm những hạn chế, khó khăn, vướng mắc liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn.

         9. Đề nghị UBMTTQ Việt Nam huyện Bắc Sơn và các tổ chức đoàn thể chính trị tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, các tổ chức, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường.

         Ủy ban nhân dân huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị biết, thực hiện./.

 

 

 

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

 

Phạm Bá Hạnh

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy;

- TT HĐND huyện;

- CT, các PCT UBND huyện;

- C, PCV VP HĐND&UBND huyện;

- Các cơ quan, đơn vị;

- UBND các xã, thị trấn;

- Trang TTĐT huyện;

- L­ưu: VT, VP.

 

Bản đồ huyên Bắc Sơn

Liên kết website

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 3,372

  IP của bạn: 14.170.3.204

  Thời gian: 2018-02-12 10:44:26

  Chi tiết:

   Hôm nay: 9

   Tuần này: 65

   Tháng này: 81

   Năm nay: 528

TRANG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BẮC SƠN
Trưởng Ban biên tập: Bà Hoàng Thị Luân - PCT Ủy ban nhân dân Huyện

Địa chỉ: Khối phố Hoàng Văn Thụ, thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.837.223; Email: bacson@langson.gov.vn