Các sở, ngành, huyện, TP

KH Tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận các Xã ATK, Vùng ATK ở tỉnh Lạng Sơn; đón Bằng xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt - Khu di tích Khởi nghĩa Bắc Sơn và kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Đội cứu quốc quân Bắc Sơn

Thứ Hai, 17/07/2017 - 15:00

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN BẮC SƠN

 
   
 

Số:           /KH-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
   

        Bắc Sơn, ngày      tháng 02 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

   Tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận các Xã An toàn khu, Vùng An toàn khu ở tỉnh Lạng Sơn; đón Bằng xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt - Khu di tích Khởi nghĩa Bắc Sơn và kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Đội cứu quốc quân Bắc Sơn (23/02/1941 – 23/02/2017)

 

 

 
   

Căn cứ Quyết định số 2475/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận các Xã An toàn khu và Vùng An toàn khu ở tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Quyết định số 2499/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt;

Căn cứ Văn bản số 260/VP-KGVX ngày 26/01/2017 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức Lễ công bố Quyết định, đón Bằng công nhận Vùng ATK và Di tích quốc gia đặc biệt huyện Bắc Sơn;

Ủy ban nhân dân huyện Bắc Sơn xây dựng Kế hoạch tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận các Xã An toàn khu, Vùng An toàn khu ở tỉnh Lạng Sơn;  đón Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt - Khu di tích Khởi nghĩa Bắc Sơn và kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Đội Cứu quốc quân Bắc Sơn (23/02/1941 – 23/02/2017) như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nêu bật được tầm vóc, ý nghĩa, bài học kinh nghiệm của Đội cứu quốc quân Bắc Sơn trong tiến trình cách mạng Việt Nam. Tạo không khí vui tươi, phấn khởi, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tích cực học tập, lao động sản xuất thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

- Tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận các Xã An toàn khu, Vùng An toàn khu ở tỉnh Lạng Sơn và Bằng xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt - Khu di tích Khởi nghĩa Bắc Sơn và kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Đội cứu quốc quân Bắc Sơn (23/02/1941 – 23/02/2017), nhằm thể hiện sự tri ân sâu sắc của các thế hệ hôm nay đối với những công lao to lớn của các thế hệ cha ông, làm cho mọi tầng lớp nhân dân trong huyện hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng của các di tích. Từ đó khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng góp phần giữ gìn, bảo vệ và phát huy giá trị các di tích, xây dựng quê hương Bắc Sơn ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh.

2. Yêu cầu

Tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận các Xã An toàn khu, Vùng An toàn khu ở tỉnh Lạng Sơn; đón Bằng công nhận xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt - Khu di tích Khởi nghĩa Bắc Sơn và kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Đội cứu quốc quân Bắc Sơn (23/02/1941 – 23/02/2017) đảm bảo đúng nghi thức, trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện của huyện, tránh phô trương hình thức, lãng phí.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền

- Thời gian: Từ ngày 05/02/2017 đến ngày 28/02/2017;

- Hình thức: Tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của Huyện; Trang thông tin điện tử của Huyện; trên các phương tiện thông tin đại chúng của Tỉnh, Trung ương; tuyên truyền bằng cổ động trực quan như cờ, băng zôn, khẩu hiệu, thông tin lưu động...

- Nội dung tuyên truyền:

+ Quá trình thành lập, xây dựng và trưởng thành, khẳng định vai trò, vị trí của Đội cứu quốc quân Bắc Sơn đối với cách mạng Việt Nam và quá trình xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

+ Khẳng định vai trò, vị trí của Khu di tích Khởi nghĩa Bắc Sơn đối với phong trào cách mạng Việt Nam và sự nghiệp giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống đấu tranh cách mạng cho các thế hệ trẻ.

- Đơn vị thực hiện: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức đoàn thể của huyện, Phòng Văn hoá và Thông tin, Trung tâm Văn hoá - Thể thao, Đài Truyền thanh - Truyền hình, UBND các xã, thị trấn.

2. Tổ chức Viếng Nghĩa trang Liệt sĩ huyện và Dâng hương, hoa tại Tượng đài Du kích Bắc Sơn

- Thời gian: 8 giờ 00 phút, ngày 23/02/2017.

- Thành phần tham gia: Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện; Lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành đoàn thể; Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Hữu Vĩnh, Quỳnh Sơn, Long Đống và thị trấn Bắc Sơn.

- Đơn vị thực hiện: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hoá - Thể thao; Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

3. Tổ chức Giải Bóng chuyền hơi huyện Bắc Sơn mở rộng năm 2017

          - Thời gian: 02 ngày, ngày 22, 23/02/2017. Khai mạc: 08h00’, ngày 22/02/2017.

          - Địa điểm: Tại sân vận động huyện Bắc Sơn.

          - Thành phần tham gia thi đấu, mời: Đội bóng chuyền hơi các huyện, thành phố trong tỉnh.

          - Đơn vị thực hiện: Trung tâm Văn hoá - Thể thao (Có kế hoạch và điều lệ riêng).

4. Tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận các Xã An toàn khu, Vùng An toàn khu ở tỉnh Lạng Sơn; đón Bằng công nhận xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt - Khu di tích Khởi nghĩa Bắc Sơn và kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Đội cứu quốc quân Bắc Sơn (23/02/1941 – 23/02/2017).

- Thời gian: Từ 19 giờ 30 phút, ngày 23/02/2017.

- Địa điểm: Tại sân Trung tâm Hành chính huyện Bắc Sơn.

- Nội dung chương trình:

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

+ Báo cáo tóm tắt lịch sử, ý nghĩa của Khu di tích Khởi nghĩa Bắc Sơn và ôn lại truyền thống 76 năm Ngày thành lập Đội cứu quốc quân Bắc Sơn.

+ Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định số 2475/QĐ-TTg ngày 19/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận các Xã An toàn khu và Vùng An toàn khu ở tỉnh Lạng Sơn và Quyết định số 2499/QĐ-TTg ngày 22/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt) và thực hiện nghi lễ trao Bằng cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Bắc Sơn.

+ Phát biểu chúc mừng của Trung ương, Lãnh đạo tỉnh.

+ Phát biểu cảm ơn của Lãnh đạo huyện.

+ Chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ công bố Quyết định công nhận các Xã An toàn khu, Vùng An toàn khu ở tỉnh Lạng Sơn; đón Bằng công nhận xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt - Khu di tích Khởi nghĩa Bắc Sơn và kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Đội cứu quốc quân Bắc Sơn.

+ Kết thúc Chương trình.

- Đơn vị thực hiện: Ban Tổ chức.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện uỷ

- Xây dựng hướng dẫn tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Đội cứu quốc quân Bắc Sơn (23/02/1941 – 23/02/2017) và công bố Quyết định công nhận các Xã An toàn khu, Vùng An toàn khu ở tỉnh Lạng Sơn và đón Bằng công nhận xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt - Khu di tích Khởi nghĩa Bắc Sơn.

- Dự thảo báo cáo tóm tắt lịch sử, ý nghĩa của Khu di tích Khởi nghĩa Bắc Sơn và ôn lại truyền thống 76 năm Ngày thành lập Đội cứu quốc quân Bắc Sơn; bài phát biểu chúc mừng của Lãnh đạo cấp trên tại buổi lễ.

- Kiểm tra công tác tuyên truyền và trang trí khánh tiết theo quy định.

2. Đề nghị Văn phòng Huyện uỷ

- Phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện và các cơ quan liên quan chuẩn bị công tác hậu cần, đón tiếp khách về dự kỷ niệm.

- Bố trí xe đưa, đón các đại biểu tham dự Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ huyện và Lễ dâng hương, hoa tại Tượng đài du kích Bắc Sơn.

3. Đề nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn huyện

Phối hợp chỉ đạo, triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho các đoàn viên, hội viên, vận động các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy khối đại đoàn kết dân tộc, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước hướng về đợt kỷ niệm.

4. Phòng Văn hoá và Thông tin

- Tham mưu Quyết định thành lập Ban Tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận các Xã An toàn khu, Vùng An toàn khu ở tỉnh Lạng Sơn; đón Bằng công nhận xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt - Khu di tích Khởi nghĩa Bắc Sơn và kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Đội cứu quốc quân Bắc Sơn (23/02/1941 – 23/02/2017).

- Hướng dẫn công tác tuyên truyền trên địa bàn huyện (đặc biệt là các xã được công nhận ATK theo Quyết định 2475/QĐ – TTg, ngày 19/12/2016); Chỉ đạo trang trí khánh tiết buổi lễ.

- Tham mưu cho UBND huyện mời Đoàn nghệ thuật ca múa kịch tỉnh Lạng Sơn tham gia Chương trình nghệ thuật chào mừng chào mừng vào 19 giờ 30 phút ngày 23/02/2017.

- Chuẩn bị bài dẫn tại Lễ dâng hoa Tượng đài Du kích Bắc Sơn.

5. Văn phòng HĐND và UBND huyện

- Phụ trách công tác tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận các Xã An toàn khu, Vùng An toàn khu ở tỉnh Lạng Sơn; đón Bằng xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt - Khu di tích Khởi nghĩa Bắc Sơn và kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Đội cứu quốc quân Bắc Sơn (23/02/1941 – 23/02/2017).

- Tham mưu cho UBND huyện thành phần khách mời, in và phát hành giấy mời. 

- Bố trí xe đưa, đón các đại biểu tham dự Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ huyện và Lễ dâng hương, hoa tại Tượng đài Du kích Bắc Sơn.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác lễ tân, hậu cần.

- Lập dự trù kinh phí và thanh quyết toán theo quy định.

6. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Chuẩn bị lãng hoa tại Tượng đài Du kích Bắc Sơn, vòng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Bắc Sơn; chuẩn bị bài dẫn dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện.

7. Phòng Tài chính – Kế hoạch

- Tham mưu, cân đối cấp kinh phí để tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận các Xã An toàn khu, Vùng An toàn khu ở tỉnh Lạng Sơn; đón Bằng công nhận xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt - Khu di tích Khởi nghĩa Bắc Sơn và kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Đội cứu quốc quân Bắc Sơn và.

- Hướng dẫn thanh quyết toán đúng theo quy định.

8. Trung tâm Văn hoá - Thể thao

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền bằng xe thông tin lưu động trên các tuyến đường; chuẩn bị biển tên đại biểu, ma két, nội dung trang trí khánh tiết, tăng âm loa đài; chuẩn bị biển tên đại biểu và vị trí các khối công chức, viên chức, đoàn thanh niên, nhân dân về dự.

- Treo các băng zôn, khẩu hiệu tại khu vực trung tâm huyện, quốc lộ 1B và tại Di tích Khuổi Nọi theo hướng dẫn tuyên truyền.

- Xây dựng Điều lệ và tổ chức có hiệu quả giải bóng chuyền hơi mở rộng huyện Bắc Sơn năm 2017.

- Chuẩn bị sân khấu, trang âm loa đài và các điều kiện khác để thực hiện Chương trình kỷ niệm.

9. Đài Truyền thanh - Truyền hình

- Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, các tin, bài tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, gửi tin, bài cho Đài phát thanh và truyền hình Lạng Sơn để tuyên truyền rộng rãi đến toàn thể nhân dân.

- Liên hệ các cơ quan báo chí Trung ương, Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh viết bài và đưa tin.

10. Công an huyện

Đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông trong quá trình diễn ra các hoạt động; cử 30 cán bộ, chiến sĩ tham dự Chương trình.

11. Ban Chỉ huy Quân sự huyện

Chuẩn bị Đội tiêu binh tại Nghĩa trang Liệt sĩ và Bảo tàng Khởi nghĩa Bắc Sơn; cử 20 cán bộ, chiến sĩ tham dự Chương trình.

12. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện

Đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe, an toàn vệ sinh thực phẩm; phân công viên chức trực cấp cứu trong thời gian diễn ra các hoạt động của kế hoạch.

13. Huyện Đoàn Bắc Sơn

Cử 100 doàn viên, thanh niên tham gia Chương trình.

14. Điện lực Bắc Sơn

Phối hợp với các cơ quan liên quan đảm bảo các điều kiện về nguồn điện phục vụ các hoạt động theo kế hoạch.

15. UBND các xã, thị trấn

- Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm vóc lịch sử về quá trình thành lập và phát triển của Đội cứu quốc quân Bắc Sơn, về Khu di tích Khởi nghĩa Bắc Sơn đối với phong trào cách mạng Việt Nam;  Chỉ đạo nhân dân treo cờ Tổ quốc từ ngày 15/02/2017 đến ngày 25/02/2017.

- Đối với UBND các xã Vũ Lễ, Chiến Thắng, Chiêu Vũ, Long Đống và thị trấn Bắc Sơn, mỗi xã cử 20 hội viên tham gia dự chương trình.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Đội cứu quốc quân Bắc Sơn (23/02/1941 – 23/02/2017) và công bố Quyết định công nhận các Xã An toàn khu, Vùng An toàn khu ở tỉnh Lạng Sơn và đón Bằng công nhận xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt - Khu di tích Khởi nghĩa Bắc Sơn của UBND huyện Bắc Sơn./.

 

 

Nơi nhận:

 • UBND tỉnh;
 • Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
 • TT Huyện uỷ;
 • TT HĐND huyện;
 • CT, các PCT UBND huyện;
 • Ban Tuyên giáo Huyện uỷ;
 • Ủy ban MTTQ huyện và các tổ chức đoàn thể huyện;
 • Các cơ quan, đơn vị liên quan;
 • UBND các xã, thị trấn;
 • Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

Tô Bắc Thái

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đính kèm Dung lượng
25 KH UBND.signed.pdf 372.07 KB

 

Bản đồ huyên Bắc Sơn

Liên kết website

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 3,372

  IP của bạn: 14.170.3.204

  Thời gian: 2018-02-12 10:44:26

  Chi tiết:

   Hôm nay: 9

   Tuần này: 65

   Tháng này: 81

   Năm nay: 528

TRANG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BẮC SƠN
Trưởng Ban biên tập: Bà Hoàng Thị Luân - PCT Ủy ban nhân dân Huyện

Địa chỉ: Khối phố Hoàng Văn Thụ, thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.837.223; Email: bacson@langson.gov.vn