Các sở, ngành, huyện, TP

Chương trình công tác của UBND huyện tháng 6 năm 2017

Chủ Nhật, 11/06/2017 - 18:11

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN BẮC SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số          /CTr-UBND

Bắc  Sơn, ngày      tháng 6 năm 2017

 

CHƯƠNG TRÌNH

Công tác của UBND huyện tháng 6 năm 2017

 

I. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC

1. Tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt các Quyết định của UBND tỉnh, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện và các Quyết định của UBND huyện về nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 theo Quyết định 548-QĐ/TU ngày 20/01/2017 của Ban thường vụ Tỉnh ủy và Công văn số 414-CV/HU, ngày 08/02/2017 của Huyện ủy Bắc Sơn.

2. Chỉ đạo tập chung chăm sóc, thu hoạch các loại cây trồng vụ xuân, chuẩn bị tốt các điều kiện cho sản xuất vụ mùa; cung ứng đầy đủ, kịp thời, đảm bảo chất lượng các loại vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất; tăng cường công tác chăm sóc, quản lý, bảo vệ và phòng chống cháy rừng; chủ động ứng phó với thiên tai; thường xuyên kiểm tra, rà soát các công trình thủy lợi, đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão; chuẩn bị tốt các phương án phòng, chống, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, tăng cường công tác chỉ đạo, tuyên truyền, hướng dẫn, tạo điều kiện thu hút các doanh nghiệp đầu tư các dự án nông nghiệp; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhân rộng, nâng cao hiệu quả các mô hình, dự án trong lĩnh vực nông nghiệp; rà soát đẩy nhanh tiến độ xây dựng phương án tích tụ đất để giao cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư thực hiện các dự án nông nghiệp trên địa bàn.

3. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới theo nội dung, chương trình đã đề ra, tăng cường kiểm tra, đôn đốc đối với các xã về đích trong năm 2017 và xã Nhất Tiến hoàn thành về đích trong giai đoạn 2016-2020. Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ chuyển đổi mô hình chợ các xã cho doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý, đầu tư, khai thác; kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư xây dựng chợ trung tâm thị trấn Bắc Sơn; triển khai lập đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) khu Phía Bắc trung tâm thị trấn Bắc Sơn; thực hiện giải tỏa hành lang giao thông, lòng đường, vỉa hè, các dự án hạ tầng đô thị; tăng cường công tác quản lý, cấp phép xây dựng trong đô thị, khu dân cư nông thôn.

4. Chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, xây dựng các công trình cơ bản, các dự án; đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục đầu tư các dự án khởi công mới theo kế hoạch năm 2017 đảm bảo đúng quy định. Tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường trên địa bàn; kiểm tra, giám sát Kế hoạch sử dụng đất năm 2017; kiểm tra, rà soát quỹ đất công; giải quyết các trường hợp các hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trái mục đích (làm nhà trên đất nông nghiệp, san lấp đất trái phép…) chưa thực hiện các thủ tục hành chính về chuyển mục đích sử dụng đất; rà soát quy hoạch đất quốc phòng và xây dựng phương án cắm mốc quản lý đất quốc phòng đã được quy hoạch; rà soát, hướng dẫn lập hồ sơ trình tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng ngày môi trường thế giới, ngày quốc tế đa dạng sinh học, tuần lễ Biển và hải đảo năm 2017.

5. Tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước. Tổ chức kiểm tra, rà soát, có biện pháp tăng thu đối với các khoản thuế, phí, lệ phí còn thất thu, phát sinh; rà soát, thu hồi tối đa các khoản nợ ngân sách; triển khai thực hiện thu thuế xây dựng cơ bản tư nhân theo Kế hoạch. Kiểm soát chặt chẽ chi ngân sách đúng quy định, hiệu quả, tiết kiệm. Tăng cường công tác quản lý thị trường, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, buôn bán hàng hóa, gia súc, gia cầm và thu mua thuốc lá lá vàng sấy trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017.

6. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền các hoạt động văn hóa, thông tin phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương; tổ chức các môn thi đấu trước Đại hội TDTT huyện lần thứ VIII năm 2017; đẩy nhanh tiến độ thực hiện cắm biển chỉ dẫn giáp ranh giữa các xã, thị trấn; xây dựng Đề án phát triển du lịch trên địa bàn giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025.

7. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2017 đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy định; chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo vệ cơ sở vật chất trường học trong thời gian nghỉ hè; quản lý chặt chẽ học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương. Hoàn thiện thủ tục, hồ sơ sáp nhập Trường Tiểu học xã Chiến Thắng với Trường THCS xã Chiến Thắng, thành lập Trường Tiểu học và THCS xã Chiến Thắng; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành hồ sơ đề nghị UBND tỉnh công nhận Trường THCS xã Hưng Vũ đạt chuẩn Quốc gia; triển khai thực hiện vận động xã hội hóa nguồn lực xây dựng các phòng học thay thế phòng học tạm, phòng học nhờ theo kế hoạch năm 2017. Tăng cường các biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, hướng dẫn nhân dân cách phòng chống dịch bệnh mùa hè. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công, giải quyết việc làm, công tác dân tộc, tôn giáo trên địa bàn. Tổ chức các lớp dạy nghề cho lao động nông thôn theo kế hoạch.

8. Tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, an toàn cháy nổ, tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng địa phương theo kế hoạch. Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các loại tội phạm. Tăng cường công tác tuần tra, bảo đảm giữ gìn trật tự an toàn giao thông, xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là các trường hợp sử dụng rượu, bia, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

9. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ công chức, viên chức và năng lực chỉ đạo điều hành của người đứng đầu các cấp, các ngành; tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm gắn với thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn. Tiếp tục triển khai công tác thanh tra theo kế hoạch; nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc tồn đọng, kéo dài.

II. THAM DỰ VÀ TỔ CHỨC CÁC HỘI NGHỊ

1. Tham dự các cuộc họp của UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành của tỉnh.

2. Dự hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy (kỳ họp thứ 25) : Tổ chức vào ngày 14/6/2017.

3. Dự hội nghị giao Ban công tác Nội chính tháng 6/2017: Tổ chức vào ngày 15/6/2017.

4. Dự hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện (kỳ họp lần thứ 11) : Tổ chức vào ngày 16/6/2017.

5. Dự hội nghị giao Ban công tác Tôn giáo tháng 6/2017: Tổ chức vào ngày 22/6/2017.

6. Tổ chức họp Thành viên Ủy ban huyện tháng 6/2017.

7. Tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

 

Trên đây là Chương trình công tác tháng 6 năm 2017 của UBND huyện Bắc Sơn. Trong quá trình thực hiện có những thay đổi, bổ sung UBND huyện sẽ có thông báo sau./.

 

 

Nơi nhận:

- VP UBND tỉnh;

- TT. Huyện ủy;

- TT. HĐND huyện;

- CT, các PCT UBND huyện;

- Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn;

- CVP, PCVP HĐND&UBND huyện;

- Trang thông tin điện tử H. Bắc Sơn;

- Lưu: VT, VP.

TL. CHỦ TỊCH

 CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

 

Phạm Bá Hạnh

 

Đính kèmDung lượng
13 CTr UBND.signed.pdf369.55 KB

Bản đồ huyên Bắc Sơn

Liên kết website

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 3,372

  IP của bạn: 14.170.3.204

  Thời gian: 2018-02-12 10:44:26

  Chi tiết:

   Hôm nay: 9

   Tuần này: 65

   Tháng này: 81

   Năm nay: 528

TRANG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BẮC SƠN
Trưởng Ban biên tập: Bà Hoàng Thị Luân - PCT Ủy ban nhân dân Huyện

Địa chỉ: Khối phố Hoàng Văn Thụ, thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.837.223; Email: bacson@langson.gov.vn