Các sở, ngành, huyện, TP

Thông báo Về thời gian nghỉ Tết Âm lịch năm 2017

Thứ Sáu, 30/12/2016 - 15:40

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN BẮC SƠN

 

 
   

       Số:          /TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
   
 

  Bắc Sơn, ngày      tháng 12 năm 2016

        

THÔNG BÁO

Về thời gian nghỉ Tết Âm lịch năm 2017

–––––––––––––––––

                                               

Thực hiện văn bản số 1167/UBND-KGVX ngày 06/12/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc nghỉ Tết Âm lịch năm 2017. Ủy ban nhân dân huyện Bắc Sơn thông báo tới cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội về việc nghỉ Tết Âm lịch năm 2017 như sau:

1. Dịp nghỉ Tết Âm lịch năm 2017 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ 07 ngày, từ ngày 26/01/2017 đến hết ngày 01/02/2017 (tức là từ ngày 29 tháng Chạp năm Bính Thân đến hết ngày mùng 05 tháng Giêng năm Đinh Dậu).

2. Do thời gian nghỉ Tết nguyên đán năm 2017 dài, yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị bố trí lực lượng trực đầy đủ, nghiêm túc tại nơi làm việc để giải quyết công việc, phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân, bảo đảm an toàn cơ quan, đơn vị. Lịch phân công trực của các cơ quan, đơn vị trong thời gian nghỉ tết gửi về Công an huyện và Văn phòng HĐND và UBND huyện trước ngày 20/01/2017 để tổng hợp.

3. Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ bảy, chủ nhật hàng tuần thì căn cứ vào chương trình cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, đúng pháp luật.

Uỷ ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện theo quy định và thông báo rộng rãi để các cơ quan, đơn vị trực thuộc, các tổ chức, cá nhân liên quan biết, thực hiện./.

 

 

 

Nơi nhận:

- TT Huyện uỷ (B/c);

- TT HĐND huyện (B/c);

- CT, Các PCT UBND huyện;

- VP Huyện ủy, các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể huyện;

- UBND các xã, thị trấn;

- CVP, PCVP HĐND và UBND huyện;

- Lưu: VT, VP.

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

 

Phạm Bá Hạnh

 

Đính kèmDung lượng
204 TB UBND.signed.pdf327.78 KB

Bản đồ huyên Bắc Sơn

Liên kết website

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 3,869

  IP của bạn: 123.30.175.247

  Thời gian: 2018-04-20 17:12:44

  Chi tiết:

   Hôm nay: 9

   Tuần này: 67

   Tháng này: 172

   Năm nay: 1025

TRANG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BẮC SƠN
Trưởng Ban biên tập: Bà Hoàng Thị Luân - PCT Ủy ban nhân dân Huyện

Địa chỉ: Khối phố Hoàng Văn Thụ, thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.837.223; Email: bacson@langson.gov.vn