Các sở, ngành, huyện, TP

GM Họp thống nhất nội dung tổ chức Lễ hội Ná Nhèm

Thứ Hai, 19/12/2016 - 11:14

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN BẮC SƠN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /GM-UBND

Bắc Sơn, ngày        tháng  12  năm 2016

 

GIẤY MỜI

Họp thống nhất nội dung tổ chức Lễ hội Ná Nhèm.

–––––––––––––––––

 

    Kính gửi: Các thành phần tham gia

 

Thực hiện văn bản số 2119/SVHTTDL-QLVH ngày 15/12/2016 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thống nhất nội dung tổ chức Lễ hội Ná Nhèm, xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn.

 Ủy ban nhân dân huyện Bắc Sơn mời họp để thống nhất nội dung tổ chức Lễ hội Ná Nhèm, xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn, như sau:

1. Thành phần:

a) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn: Đại diện Lãnh đạo Sở, các phòng: Quản lý di sản văn hóa, Quản lý văn hóa, Quản lý du lịch, Ban quản lý di tích tỉnh.

b) Huyện Bắc Sơn

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện;

- Lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao;

c) Xã Trấn Yên: Thường trực Đảng ủy, lãnh đạo UBND, công chức Văn hóa - Xã hội, đại diện bậc cao niên, chủ trì lễ hội (đề nghị UBND xã Trấn Yên mời giúp thành phần của xã).

2. Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 12 năm 2016.

3. Địa điểm: Tại phòng họp tầng II - UBND huyện Bắc Sơn.

4. Công tác chuẩn bị: Giao Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu chuẩn bị Báo cáo của UBND huyện về tình hình quản lý, tổ chức Lễ hội Ná Nhèm năm 2016, phương hướng hoạt động năm 2017.

 

Đề nghị các đại biểu tham dự đầy đủ./. 

                                                                      

                                                                                            TL. CHỦ TỊCH

Nơi nhận:                                                             CHÁNH VĂN PHÒNG

- Như thành phần;

- CT, PCT UBND huyện;

- CVP, PCVP HĐND&UBND huyện;                                                                  

- Lưu: VT.                                                                           

                                                                    

 

                                                                                

                                                                                      Phạm Bá Hạnh                                           

Đính kèmDung lượng
202 GM UBND.signed.pdf328.45 KB

Bản đồ huyên Bắc Sơn

Liên kết website

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 3,196

  IP của bạn: 123.17.173.148

  Thời gian: 2018-01-22 22:46:57

  Chi tiết:

   Hôm nay: 16

   Tuần này: 132

   Tháng này: 352

   Năm nay: 352

TRANG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BẮC SƠN
Trưởng Ban biên tập: Bà Hoàng Thị Luân - PCT Ủy ban nhân dân Huyện

Địa chỉ: Khối phố Hoàng Văn Thụ, thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.837.223; Email: bacson@langson.gov.vn