Các sở, ngành, huyện, TP

Thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp năm 2012.

Thứ Tư, 23/01/2013 - 17:09

          Căn cứ Luật viên chức năm 2010;

         Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

         Thực hiện Quyết định 1880/QĐ-UBND ngày 10/12/2012 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố năm 2012; Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 31/12/2012 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2012;

         Ủy ban nhân dân huyện Bắc Sơn thông báo kế hoạch triển khai công tác tuyển dụng viên chức năm 2012 đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, như sau:

          I. NHU CẦU TUYỂN DỤNG

          Nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2012 của UBND huyện Bắc Sơn đã được Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 1880/QĐ-UBND ngày 10/12/2012, gồm 109 chỉ tiêu.

(Chi tiết theo biểu đính kèm).

          II. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

          1. Điều kiện chung

         Người đăng ký dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

          a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

          b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;

          c) Có đơn đăng ký dự tuyển;

          d) Có lý lịch rõ ràng;

          đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

          e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

          g) Thí sinh không có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lạng Sơn phải có bằng tốt nghiệp về chuyên môn, nghiệp vụ từ loại khá trở lên, phù hợp với chuyên ngành đào tạo cần tuyển dụng của đơn vị có nhu cầu tuyển dụng và phải có bản cam kết công tác ít nhất 5 năm tại tỉnh Lạng Sơn.

 

           2. Điều kiện cụ thể về trình độ chuyên môn đối với từng ngạch viên chức cần tuyển

          2.1. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo:

          a) Giáo viên mầm non: Trình độ Trung cấp trở lên, chuyên ngành Mầm non, tuyển dụng các ngạch:

          - Giáo viên mầm non (trình độ Trung cấp), mã số ngạnh 15.115;

          - Giáo viên mầm non chính (trình độ Cao đẳng), mã số ngạch 15a.206;

          - Giáo viên mầm non cao cấp (trình độ Đại học), mã số ngạch 15a.205.

          b) Giáo viên tiểu học:

          - Chuyên ngành sư phạm Tiểu học, Trình độ Cao đẳng trở lên, tuyển dụng các ngạch:

          + Giáo viên tiểu học chính (trình độ Cao đẳng), mã số ngạch 15a.204;

          + Giáo viên tiểu học cao cấp (trình độ Đại học), mã số ngạch 15a.203.

          - Chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh, trình độ Cao đẳng trở lên, tuyển dụng các ngạch:

          + Giáo viên tiểu học chính (trình độ Cao đẳng), mã số ngạch 15a.204;

          + Giáo viên tiểu học cao cấp (trình độ Đại học), mã số ngạch 15a.203.

          - Chuyên ngành Sư phạm Tin học, trình độ Đại học, tuyển dụng ngạch  Giáo viên tiểu học cao cấp, mã số ngạch 15a.203.

          c) Giáo viên trung học cơ s: Trình độ Đại học, chuyên ngành Sư phạm Tin học, tuyển dụng ngạch Giáo viên trung học cơ sở chính, mã số ngạch 15a.201.

          d) Y tế trường học:

          - Chuyên ngành Y sỹ đa khoa, trình độ Trung cấp trở lên, tuyển dụng các:

          + Y sỹ (trình độ Trung cấp), mã số ngạch 16.119.

          + Bác sỹ (trình độ Đại học), mã số ngạch 16.118.

          - Chuyên ngành Điều dưỡng, trình độ Cao đẳng trở lên, tuyển dụng các ngạch:

          + Y sỹ (trình độ Trung cấp), mã số ngạch 16.119.

          + Điều dưỡng cao đẳng (trình độ Cao đẳng), mã số ngạch 16a.200.

          + Điều dưỡng (trình độ Đại học), mã số ngạch 16b.120.

          đ) Kế toán trường học: Trình độ Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Kế toán hoặc Tài chính, tuyển dụng các ngạch:

          - Trình độ Cao đẳng, tuyển dụng ngạch Kế toán viên (cao đẳng), mã số ngạch 06a.031;

          - Trình độ Đại học, tuyển dụng ngạch Kế toán viên, mã số ngạch 06.031.

          e) Thư viện - Thiết bị trường học: Trình độ Trung cấp trở lên, chuyên ngành Thư viện - Thiết bị, tuyển dụng các ngạch:

          - Thư viện viên trung cấp (trình độ trung cấp), mã số ngạch 17.171.

          - Thư viện viên cao đẳng (trình độ cao đẳng), mã số ngạch 17a.170.

          - Thư viện viên (trình độ Đại học), mã số ngạch 17.170.

          g) Văn thư trường học: Trình độ Trung cấp trở lên, chuyên ngành Văn thư, tuyển dụng các ngạch:

          - Cán sự (trình độ Trung cấp), mã số ngạch 01.004.

         - Chuyên viên cao đẳng (trình độ Cao đẳng), mã số ngạch 01a.003.

          - Chuyên viên (trình độ Đại học), mã số ngạch 01.003.

        2.2. Đài Truyền thanh và Truyền hình: Trình độ Đại học, chuyên ngành Báo chí, tuyển dụng ngạch Phóng viên, mã số ngạch 17.144.

         2.3. Trung tâm Phát triển quỹ đất: Trình độ Đại học, chuyên ngành Quản lý đất đai, tuyển dụng ngạch Kỹ sư, mã số ngạch 13.095.

          2.4. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất: Trình độ đại học chuyên ngành Quản lý đất đai, tuyển dụng ngạch Kỹ sư, mã số ngạch 13.095.

          3. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

          a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

          b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

          III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

          Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu quy định do Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn hoặc do UBND huyện Bắc Sơn phát hành, gồm có:

          1. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức;

        2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

          3. Bản sao giấy khai sinh;

          4. Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển;

         5. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền từ cấp huyện trở lên cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

         6. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

          7. Bản sao sổ hộ khẩu (đối với những thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lạng Sơn);

         8. Bản cam kết công tác ít nhất 5 năm tại đơn vị đăng ký dự tuyển (đối với những thí sinh không có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lạng Sơn);

          9. 05 phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận, 02 ảnh cỡ 4x6.

         Mỗi thí sinh chỉ được nộp 01 hồ sơ đăng ký dự tuyển vào một trong số các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện, có nhu cầu tuyển dụng phù hợp với chuyên ngành đào tạo. Nếu thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển vào từ 02 đơn vị trở lên sẽ không được dự tuyển.

(Hồ sơ theo mẫu quy định có bán tại Phòng Nội vụ huyện Bắc Sơn).

          IV. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG

         Tuyển dụng được thực hiện thông qua hình thức thi tuyển hoặc xét tuyển. Căn cứ vào số lượng hồ sơ đăng ký dự tuyển và điều kiện thực tế, Chủ tịch UBND Huyện sẽ quyết định hình thức tuyển dụng thông qua thi tuyển hoặc xét tuyển.

          1. Nội dung và hình thức thi tuyển viên chức

Người dự thi tuyển viên chức phải thực hiện các bài thi sau: Thi kiến thức chung và thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành và tin học văn phòng.

          a) Thi kiến thức chung: Thi viết về pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành hoặc lĩnh vực tuyển dụng.

Thời gian thi tuyển viên chức vào các vị trí việc làm có yêu cầu trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trung cấp và tương đương (hạng IV) 120 phút; thời gian thi tuyển viên chức vào các vị trí việc làm có yêu cầu trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao đẳng, đại học hoặc tương đương (hạng III) 180 phút.

        b) Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành thông qua hình thức thi viết hoặc trắc nghiệm và thi thực hành. Chủ tịch UBND Huyện quyết định hình thức và nội dung thi phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm.

Thời gian thi viết 120 phút hoặc thi trắc nghiệm 30 phút và thi thực hành 30 phút đối với thi tuyển viên chức hạng IV; thời gian thi viết 180 phút hoặc thi trắc nghiệm 45 phút và thi thực hành 45 phút đối với thi tuyển viên chức hạng III.

       c) Thi tin học văn phòng: Thi thực hành trên máy hoặc thi trắc nghiệm theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm, thời gian từ 30 đến 45 phút.

         d) Điều kiện miễn thi môn tin học văn phòng

          Người đăng ký dự tuyển được miễn thi môn tin học trong các trường hợp sau:

          - Có bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành là tin học hoặc công nghệ thông tin.

          - Có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.

          đ) Cách tính điểm

          - Bài thi được chấm theo thang điểm 100.

          - Điểm các bài thi được tính như sau:

          + Thi kiến thức chung: Tính hệ số 1;

          + Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành: Phần thi viết hoặc thi trắc nghiệm tính hệ số 1; phần thi thực hành tính hệ số 2.

        - Kết quả thi là tổng số điểm của bài thi kiến thức chung và các bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành (sau khi đã nhân hệ số theo quy định). Trường hợp người dự tuyển thi tin học văn phòng, kết quả bài thi này là điểm điều kiện và không tính vào tổng số điểm thi, trừ trường hợp công nghệ thông tin là phần thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành.

          e) Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức

          - Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải tham dự đủ các bài thi quy định tại Điểm đ, Khoản 1, Mục IV nêu trên, mỗi bài thi đạt từ 50 điểm trở lên và được xác định theo nguyên tắc: Người trúng tuyển có kết quả thi cao hơn, lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

          - Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả thi bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có tổng số điểm bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển; nếu tổng số điểm các bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành bằng nhau thì Chủ tịch UBND Huyện quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới theo thứ tự như sau:

          + Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;

          + Thương binh;

          + Người hưởng chính sách như thương binh;

          + Con liệt sĩ;

          + Con thương binh;

          + Con của người hưởng chính sách như thương binh;

          + Người dân tộc ít người;

          + Đội viên thanh niên xung phong;

          + Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;

          + Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;

          + Người dự tuyển là nữ.

          - Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên quy định tại Tiết 2, Điểm e nêu trên thì Chủ tịch UBND Huyện trực tiếp phỏng vấn và quyết định người trúng tuyển.

          - Không thực hiện việc bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

          2. Nội dung và hình thức xét tuyển viên chức

          a) Nội dung xét tuyển viên chức

          - Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.

          - Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn hoặc thực hành về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

          b) Cách tính điểm

        - Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

         - Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

          - Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2.

          - Điểm phỏng vấn hoặc thực hành được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số 2.

         - Kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm phỏng vấn hoặc thực hành tính theo quy định tại quy định tại Tiết 1, Tiết 2 và Tiết 4 Điểm này.

          Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì kết quả xét tuyển là tổng số điểm được tính tại Tiết 3 và Tiết 4 Điểm này.

          c) Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức

          - Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau đây:

          + Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn hoặc thực hành, mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên;

         + Có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

          - Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm phỏng vấn hoặc điểm thực hành cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm phỏng vấn hoặc điểm thực hành bằng nhau thì Chủ tịch UBND Huyện quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên quy định tại Điểm e, Khoản 1, Mục IV Thông báo này.

          - Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên nêu trên thì Chủ tịch UBND Huyện quyết định người trúng tuyển.

          - Không thực hiện bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

          3. Điều kiện, tiêu chuẩn để xét tuyển đặc cách

          Căn cứ điều kiện đăng ký dự tuyển quy định tại Mục II Thông báo này và yêu cầu của đơn vị sự nghiệp công lập, Chủ tịch UBND Huyện xem xét, quyết định xét tuyển đặc cách không theo trình tự, thủ tục tuyển dụng viên chức đối với những người tốt nghiệp thủ khoa, loại giỏi, loại xuất sắc tại các cơ sở đào tạo trình độ đại học chính quy ở trong nước, ở nước ngoài và người tốt nghiệp sau đại học ở trong nước, ở nước ngoài không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng;

          Việc xác định tốt nghiệp thủ khoa ở trình độ đại học tại các cơ sở đào tạo ở trong nước hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi, loại xuất sắc ở nước ngoài được căn cứ vào xếp loại tại bằng tốt nghiệp hoặc được cơ quan có thẩm quyền quản lý về giáo dục - đào tạo xem xét, xác định; trường hợp sau khi tốt nghiệp đã có thời gian công tác thì trong thời gian công tác này không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự và được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Quy trình xét tuyển đặc cách:

          - Chủ tịch UBND Huyện quyết định thành lập Hội đồng Kiểm tra, sát hạch;

         - Người được đề nghị tiếp nhận không qua thi tuyển phải được Hội đồng Kiểm tra, sát hạch của UBND Huyện kiểm tra về các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển;

         - Sát hạch thông qua phỏng vấn hoặc thực hành về trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của người được đề nghị tiếp nhận theo yêu cầu, nhiệm vụ của vị trí việc làm cần tuyển;

          - Hình thức và nội dung sát hạch do Hội đồng Kiểm tra, sát hạch căn cứ vào yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, báo cáo Chủ tịch UBND Huyện xem xét, quyết định trước khi tổ chức sát hạch;

         - Hội đồng kiểm tra, sát hạch báo cáo Chủ tịch UBND Huyện kết quả kiểm tra, sát hạch để quyết định việc tuyển dụng vào viên chức không qua thi tuyển đối với các trường hợp được xét tuyển đặc cách;

          - Hội đồng kiểm tra, sát hạch làm việc theo nguyên tắc tập thể, biểu quyết theo đa số và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

          Trường hợp có nhiều người đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển đặc cách cho một vị trí cần tuyển thì thực hiện xét tuyển theo quy định tại Khoản 2, Mục IV Thông báo này.

           Hồ sơ của người được đề nghị xét tuyển đặc cách gồm:

          - Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

           - Bản sao giấy khai sinh;

          - Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

          - Bản sao kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

         - Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

          - Cam kết công tác ít nhất 05 năm tại đơn vị dự tuyển;

- Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp (có thể bổ sung sau nộp tại Phòng Nội vụ huyện Bắc Sơn).

          Những người được xét tuyển đặc cách nêu trên được hưởng chính sách thu hút theo quy định tại quyết định số 28/2008/QĐ- UBND ngày 26/11/2008 của UBND Tỉnh.

          V. ĐỊA ĐIỂM, THỜI HẠN NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

        1. Thời hạn nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Từ ngày 25/02/2013 đến ngày 01/3/2013 (trong giờ hành chính, ngày làm việc);

         2. Địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển: Tại Phòng Nội vụ huyện Bắc Sơn (tầng 3 - trụ sở UBND huyện Bắc Sơn);

          Thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển hoặc xét tuyển sẽ được Hội đồng tuyển dụng thông báo cụ thể tới từng thí sinh đủ điều kiện dự tuyển.

          VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm thực hiện niêm yết công khai Thông báo này tại trụ sở nơi làm việc của cơ quan, đơn vị đến hết ngày 01/3/2013.

          2. Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin có trách nhiệm đăng tải Thông báo này trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Sơn theo địa chỉ: http://www.langson.gov.vn/bacson.

          3. Trưởng Đài Truyền thanh và Truyền hình, có trách nhiệm đưa tin nội dung Thông báo này trên hệ thống phát thanh và truyền hình của Huyện.

          4. Trưởng phòng Nội vụ có trách nhiệm:

          - Thực hiện niêm yết công khai Thông báo này tại trụ sở Ủy ban nhân dân Huyện.

         - Tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển, tổng hợp hồ sơ đăng ký dự tuyển theo quy định. Khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển, yêu cầu kiểm tra kỹ hồ sơ đăng ký dự tuyển của các thí sinh, nếu thiếu yêu cầu bổ sung, nếu không đủ điều kiện dự tuyển thì trả lại.

          - Tham mưu cho Ủy ban nhân dân Huyện tổ chức thực hiện Thông báo này theo đúng quy định về tuyển dụng viên chức do Chính phủ, Bộ Nội vụ và Ủy ban nhân dân Tỉnh quy định.

          Trong quá trình tổ chức thực hiện, có khó khăn vướng mắc, đề nghị phản ánh về Ủy ban nhân dân Huyện (thông qua Phòng Nội vụ) theo số điện thoại 0253.839268 để được hướng dẫn./.

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2012

(Kèm theo Thông báo số: 10   /TB-UBND ngày 23 /01/2013 của UBND huyện Bắc Sơn)

 

TT

Lĩnh vực sự nghiệp - Đơn vị trực thuộc

Nhu cầu tuyển dụng

Trình độ (tối thiểu)

Nhóm chuyên ngành đào tạo

Ghi chú

I

SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO:

105

 

 

 

1

Các trường Mầm non

64

 

 

 

 

 

46

Trung cấp

Mầm non

 

 

 

10

Cao đẳng

Mầm non

 

 

 

1

Cao đẳng

Điều dưỡng

 

 

 

5

Cao đẳng

Kế toán

 

 

 

1

Trung cấp

Văn thư

 

 

 

1

Trung cấp

Y sỹ đa khoa

 

2

Các trường Tiểu học

36

 

 

 

 

 

3

Cao đẳng

Điều dưỡng

 

 

 

3

Cao đẳng

Kế toán

 

 

 

9

Trung cấp

Mầm non

 

 

 

1

Cao đẳng

Mầm non

 

 

 

3

Cao đẳng

Sư phạm Tiếng Anh

 

 

 

1

Đại học

Sư phạm Tin học

 

 

 

1

Trung cấp

Thư viện - Thiết bị

 

 

 

12

Cao đẳng

Tiểu học

 

 

 

3

Trung cấp

Y sỹ đa khoa

 

3

Các trường Trung học cơ sở

5

 

 

 

 

 

1

Trung cấp

Y sỹ đa khoa

 

 

 

2

Trung cấp

Thư viện - Thiết bị

 

 

 

2

Đại học

Sư phạm Tin học

 

II

SỰ NGHIỆP VĂN HÓA, THÔNG TIN

2

 

 

 

 

Đài Truyền thanh và Truyền hình

2

Đại học

Báo chí

 

III

SỰ NGHIỆP KHÁC

2

 

 

 

1

Trung tâm phát triển quỹ đất

1

Đại học

Quản lý đất đai

 

2

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

1

Đại học

Quản lý đất đai

 

 

Tổng cộng:

109

 

 

 

 

Bản đồ huyên Bắc Sơn

Liên kết website

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 3,502

  IP của bạn: 113.167.156.21

  Thời gian: 2018-03-16 17:02:43

  Chi tiết:

   Hôm nay: 23

   Tuần này: 38

   Tháng này: 86

   Năm nay: 658

TRANG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BẮC SƠN
Trưởng Ban biên tập: Bà Hoàng Thị Luân - PCT Ủy ban nhân dân Huyện

Địa chỉ: Khối phố Hoàng Văn Thụ, thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.837.223; Email: bacson@langson.gov.vn