Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
42/NQ-CP Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Lạng Sơn
744/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
2637/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
2635/QĐ-UBND Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
2630/QĐ-UBND Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
2629/QĐ-UBND Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
2628/QĐ-UBND Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
2627/QĐ-UBND Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
2607/QĐ-UBND Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
2592/QĐ-UBND Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn
2591/QĐ-UBND Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
2572/QĐ-UBND Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn
2571/QĐ-UBND Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn