Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
694/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500
693/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500
633/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500
529/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500
500/QĐ-UBND Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị Kosy-Green Park, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500
271 /QĐ-UBND Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỷ lệ 1/500
271/QĐ-UBND Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỷ lệ 1/500
80/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500
2649/QĐ-UBND Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu tái định cư và dân cư dự án Khu trung chuyển hàng hóa thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500
2494 /QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500
2490/QĐ-UBND Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500
2438/QĐ-UBND Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500
1613/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới phía Đông, thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500
42/NQ-CP Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Lạng Sơn
744/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
2637/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
2635/QĐ-UBND Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
2630/QĐ-UBND Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
2629/QĐ-UBND Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
2628/QĐ-UBND Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
2627/QĐ-UBND Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
2607/QĐ-UBND Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
2592/QĐ-UBND Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn
2591/QĐ-UBND Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
2572/QĐ-UBND Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn
2571/QĐ-UBND Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn