Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
2739/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
2744/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
2743/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
2742/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
2741/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn
2740/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
2738/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn
2738/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn
2737/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
2736/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
2735/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Lạng Sơn
2734/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
1933/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới phía Đông, thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500
1814/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết Khu vực biên giới Nà Nưa, xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/2.000
1793/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500 (Khu đất Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Lạng Sơn)
1792/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500 (khu Làng Cổ - Bản Mới)
1732/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng Cửa khẩu phụ Bản Chắt, xã Bính Xá, huyện Đình Lập, tỷ lệ 1/500
1731/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết Khu hành chính - đô thị thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500
1624/QĐ-UBND Về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khu đất tập thể Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ), huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
1616/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500 (Khu đất bệnh viện Y học cổ truyền cũ)
1589/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chính, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Tràng Định
1588/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Chi Lăng
1587/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Văn Quan
1224/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Tràng Định
1494/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Bình Gia
694/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500
693/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500
633/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500
529/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500
500/QĐ-UBND Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị Kosy-Green Park, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500
271 /QĐ-UBND Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỷ lệ 1/500
271/QĐ-UBND Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỷ lệ 1/500
80/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500
2649/QĐ-UBND Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu tái định cư và dân cư dự án Khu trung chuyển hàng hóa thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500
2494 /QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500
2490/QĐ-UBND Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500
2438/QĐ-UBND Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500
1613/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới phía Đông, thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500
42/NQ-CP Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Lạng Sơn
744/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn